Công văn số 180/MT-VP của Cục quản lý môi trường y tế về việc góp ý nội dung phòng chống dịch nCOV trong trường học (file đính kèm  Co__ng_va__n_180_f0a69a9b99.pdf)

Công văn số 550/BGDĐT-GDTC về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học (file đính kèm 550_BGDDT_GDTC.signed.pdf)

 

Khuyến cáo chung của Bộ Y tế về phòng tránh lây nhiễm viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCOV)

http://lethihonggam.pgdtamky.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong/video-huong-dan-chinh-thuc-cua-bo-y-te-ve-phong-tranh-covid-.html

hoặc

https://ncov.moh.gov.vn/